o_fonde_banner

World Hope je nezisková organizácia zameraná na rozvoj vzdelávania a výskumu na Slovensku. Jej činnosť je zameraná na prácu s mládežou mimo školy a rodiny.

Náš kvalifikovaný tým je zložený z dynamických profesionálov s dôrazom na odborné vzdelanie a skúsenosti v oblasti tvorby projektov a podnikania tak v súkromnej, ako i verejnej sfére, a to aj v rámci inštitúcií EÚ. Práve našim spolupracovníkom vďačíme za úspechy a rast fondu. Ich motivácia a profesionálny prístup zaručujú, že Váš projekt bude vypracovaný komplexne s využitím expertných znalostí konkrétnej problematiky. Skúsenosti, vysoká profesionalita a kvalita práce našich spolupracovníkov sú garanciou pre vysokú úspešnosť Vášho projektu.

Okrem poradenských služieb súvisiacich s fondmi EÚ, náš fond poskytuje celú paletu príbuzných služieb zameraných na prípravu rozvojových projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor.

Naše charakteristické vlastnosti:

 • Profesionalita
 • Súdržnosť
 • Odvaha
 • Zodpovednosť

Cieľ organizácie slovami predsedu fondu Maroša Saba:

Momentálny svet stojí na systémoch, ktoré sa uberajú správnym smerom a na systémoch, ktoré sa uberajú krokmi vzad. Ja ako predseda fondu si neviem predstaviť žiť bez demokracie, nezávislosti, zodpovednosti a viery v systéme, ktorý zveľaďujem. Cielom nášho fondu je spájať, byť mostom demokracie, dobrých nápadov, myšlienok, vynálezov, ktoré svet posúvajú smerom nezávislým, smerom vytvárania hodnôt, iných ako len materiálnych a mocenských. Náš fond chce presadiť myšlienky a vynálezy na úkor ekonomiky, aby sme vytvárali hodnoty bez zištných dôvodov, aby sa dobrý nápad alebo vynález ďalej vyvíjal a nie aby obchodníci, politici alebo reklamný mágovia zarábali na úkor vynálezcov a ich vynálezov. Náš fond chce osloviť nádejných vedcov a myšlienkárov, ktorí sa zapoja do spoločných projektov, z ktorých budeme mať všetci dobrý pocit, do projektov, na ktorých duševne a materialisticky zbohatneme a hodnotovo budeme posúvať naše spoločenstvo, demokraciu, nezávislosť a zodpovednosť smerom dopredu.

Ing. Maroš Sabo ako jediný konateľ a spoločník   v Tien s.r.o.

  http://www.finstat.sk/47692952   0905 77 39 35,

maros.sabo@worldhope.sk

Vám ponúka svoje služby účtovníka, ekonóma.

Zverite nám svoju dôveru ? My Vám 100% a zodpovedne zabezpečíme účtovné a ekonomické služby .

Náš tím :

Ing. Mikuláš Sabo   http://www.finstat.sk/33695610   ingmikisabo@gmail.com

Anna Sabová    http://www.finstat.sk/34744908

Jednoduché účtovníctvo

 • vedenie peňažného denníka (zápis účtovných prípadov)
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov (evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie DPH evidencie a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavovanie Výkazu o príjmoch a výdavkoch a Výkazu o majetku a záväzkoch) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

Podvojné účtovníctvo

 • vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska)
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov (zoznam dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie DPH evidencie a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov
 • spracovanie podkladov pre výkazníctvo, štatistické výkazy
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavenie výkazov účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Cash flow a Poznámky) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Mzdy

 • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach
 • výpočet miezd vrátane potrebných výstupov
 • výkazy pre poisťovne a daňový úrad a ich doručovanie
 • elektronické zastupovanie s poisťovňami a daňovým úradom
 • príkazy na úhradu do banky na odvod miezd, poistení, dane zo závislej činnosti a zrážok zo mzdy
 • zápočtový list
 • výplatné pásky
 • ročné zúčtovanie dane
 • doklady týkajúce sa ukončenia pracovného pomeru zamestnancov