Poukázanie 2% pre 	World Hope n.f.

 

 

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%)

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje

 

V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 

Rok :     2015

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

 

I.  ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 

Rodné číslo                                                                     Dátum narodenia

(vypĺňa sa, len ak ide o daňovníka, ktorý  nemá rodné číslo)

01             /           02     .     .        

 

Priezvisko                                                     Meno                                   Titul pred menom / za menom

03     04     05   /  

 

Adresa trvalého pobytu

Ulica                                                                                                         Súpisné /orientačné číslo

06     07  

PSČ                          Obec                                                                     Štát

08     09     10  

Telefónne číslo

11  

 

Suma do výšky 2 %  alebo 3% ˡ) zaplatenej dane

 

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3% ˡ)  zaplatenej dane 12  
Suma do výšky2 %alebo 3% ˡ)  zo zaplatenej dane z r. 12 (min. 3 eura) 13  

 

ˡ) Podiel do výšky 3% zaplatenej dane možno prijmateľovi poukázať, ak fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eura.

 

Dátum zaplatenia dane

14     .     .        

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

 

II.  ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)                            Právna forma

15  45742685  /     16   NEINVESTIČNÝ FOND 

Obchodné meno (názov)

17  World Hope n.f. 

Sídlo – Ulica                                                                                    Súpisné / orientačné číslo

18  Humenská   19 14

PSČ                                       Obec

20 04011   21 Košice

 

Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona.                                                         (vyznačí sa „x“)  

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

 

V…………………………………………   dňa……………………………..               ……………………………………………….

Podpis daňovníka

~tmp~winscan_to_pdf_12