Nástroj na implementáciu a monitorovanie fondov EÚ v SR pre roky 2014 – 2020

ITMS2014+ slúži žiadateľom, prijímateľom, subjektom a orgánom štátnej správy zapojeným do procesov prípravy, výberu, projektového riadenia, kontroly, monitorovania a hodnotenia finančných prostriedkov poskytovaných z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) v SR v programovom období 2014 - 2020.   https://www.istran.skČítaj viac...