Ing. Maroš Sabo ako jediný konateľ a spoločník   v Tien s.r.o.

  http://www.finstat.sk/47692952   0905 77 39 35,

maros.sabo@worldhope.sk

Vám ponúka svoje služby účtovníka, ekonóma.

Zverite nám svoju dôveru ? My Vám 100% a zodpovedne zabezpečíme účtovné a ekonomické služby .

Náš tím :

Ing. Mikuláš Sabo   http://www.finstat.sk/33695610   ingmikisabo@gmail.com

Anna Sabová    http://www.finstat.sk/34744908

 

Jednoduché účtovníctvo

 • vedenie peňažného denníka (zápis účtovných prípadov)
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov (evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie DPH evidencie a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavovanie Výkazu o príjmoch a výdavkoch a Výkazu o majetku a záväzkoch) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb

Podvojné účtovníctvo

 • vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska)
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov (zoznam dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie DPH evidencie a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov
 • spracovanie podkladov pre výkazníctvo, štatistické výkazy
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavenie výkazov účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Cash flow a Poznámky) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Mzdy

 • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach
 • výpočet miezd vrátane potrebných výstupov
 • výkazy pre poisťovne a daňový úrad a ich doručovanie
 • elektronické zastupovanie s poisťovňami a daňovým úradom
 • príkazy na úhradu do banky na odvod miezd, poistení, dane zo závislej činnosti a zrážok zo mzdy
 • zápočtový list
 • výplatné pásky
 • ročné zúčtovanie dane
 • doklady týkajúce sa ukončenia pracovného pomeru zamestnancov